WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA EGZEKUCYJNEGO

Wszczęcie postępowania egzekucyjnego
następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela
do komornika sądowego.

Wniosek

POBIERZ WNIOSEK EGZEKUCYJNY
POBIERZ WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU O WSZCZĘCIE EGZEKUCJI

Wraz z wnioskiem należy złożyć oryginał tytułu wykonawczego

Tytuł wykonawczy stanowi tytuł egzekucyjny
(tj. najczęściej: wyrok, postanowienie, ugoda, nakazy zapłaty)
zaopatrzony w klauzulę wykonalności.

Klauzula wykonalności jest aktem sądowym zawierającym stwierdzenie,
że tytuł uprawnia do egzekucji oraz oznaczającym w razie potrzeby jej zakres.

Właściwość miejscowa

Komornik Sądowy Kamil Kamiński jest uprawniony
do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terenie całego kraju

(stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)

Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji przeciw dłużnikowi,
którego adres zamieszkania znajduje się poza rewirem tutejszego organu egzekucyjnego
jest zobowiązany do złożenie wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia o wyborze komornika,
lub oświadczenie takie zawrzeć w samym wniosku.
Wnioski zawierające ww. oświadczenie znajdują się w dziale: wnioski

Właściwość miejscowa Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamila Kamińskiego
(do prowadzenia spraw o egzekucję z nieruchomości oraz spraw, w których przepisy o egzekucji z nieruchomości
stosuje się odpowiednio) obejmuje miasta:
Opole Lubelskie, Poniatowa, Bełżyce
oraz gminy: Chodel, Józefów nad Wisłą, Karczmiska, Łaziska, Opole Lub., Poniatowa, Wilków, Bełżyce, Wojciechów.

Dostęp do informacji

systemy dostępu do informacji

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:

CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
OGNIVO - platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych
CBDKW - platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości
EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
EPUAP - platforma elektronicznej wymiany informacji z urzędami

 

Ważne informacje

Celem usprawnienia kontaktu z wierzycielem wskazane jest uzupełnienie wniosku o nr telefonu wierzyciela lub jego pełnomocnika

Uwaga! mając na względzie interes wierzyciela,
komornik zaleca, aby składając wniosek o wszczęcie egzekucji
wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być
przekazywane wyegzekwowane kwoty
.

Nie wskazanie rachunku bankowego skutkować będzie przekazywanie środków przekazem pocztowym na adres wierzyciela -
- co w znacznym stopniu wydłuży okres oczekiwana na wyegzekwowane środki.

Zakres działań

 

Egzekucja świadczeń
pieniężnych

 • egzekucja z ruchomości
 • egzekucja z nieruchomości
 • egzekucja z rachunku bankowego
 • egzekucja z wynagrodzenia za prację
 • egzekucja z wierzytelności
 • egzekucja z innych praw majątkowych
 • egzekucja z nieruchomości
 • egzekucja ze statków morskich

Egzekucja świadczeń
niepieniężnych

 • wydanie rzeczy
 • wydanie dokumentu
 • wprowadzenie w posiadanie nieruchomości
 • wprowadzenie zarządcy w zarząd nieruchomości lub przedsiębiorstwa
 • wprowadzenie dozorcy w dozór nieruchomości
 • opróżnienie lokalu z rzeczy lub osób (eksmisja),
 • rozgraniczenie,
 • wydanie nieruchomości;

Inne
czynności

 • zabezpieczenie roszczeń pieniężnych
 • sprzedaż przedmiotu zastawu
 • sporządzanie protokołu stanu faktycznego
 • wykonywanie spisu inwentarza
 • usunięcie oporu dłużnika
 • wykonanie nakazu w sprawie osadzenia dłużnika w zakładzie karnym.