WSZCZĘCIE EGZEKUCJI ALIMENTÓW

Wszczęcie postępowania o egzekucję świadczeń alimentacyjnych
następuje poprzez złożenie wniosku wierzyciela lub pełnomocnika wierzyciela
do komornika sądowego.

Wniosek

POBIERZ WNIOSEK O EGZEKUCJĘ ALIMENTÓW
POBIERZ WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU

Wierzyciel wraz z wnioskiem składa oryginał tytułu wykonawczego
(wyrok / postanowienie / ugoda wraz z klauzulą wykonalności)

We wniosku o wszczęcie egzekucji alimentów - nie ma potrzeby wskazywania majątku dłużnika.
Komornik sądowy z urzędu przeprowadzi poszukiwanie majątku dłużnika.

Jeżeli wierzyciel uzyskał tytuł podwyższający wysokość alimentów,
należy złożyć go w kancelarii komornika wraz z wnioskiem o egzekucję
podwyższonych alimentów

POBIERZ WNIOSEK O EGZEKUCJĘ PODWYŻSZONYCH ALIMENTÓW
POBIERZ WZÓR WYPEŁNIENIA WNIOSKU O EGZEKUCJĘ PODWYŻSZONYCH ALIMENTÓW

W sprawach o egzekucję alimentów wierzyciel jest zwolniony od ponoszenia kosztów postępowania

Właściwość miejscowa

Wniosek o wszczęcie egzekucji alimentów składa się do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania dłużnika.
Jednakże w sprawach o egzekucję alimentów lub renty mającej charakter alimentów, wniosek taki można zgłosić również
do komornika właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wierzyciela.

Niezależnie od powyższego, Komornik Sądowy Kamil Kamiński
jest uprawniony do prowadzenia postępowań egzekucyjnych na terenie całego kraju
(stosownie do treści art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji)

Wierzyciel składając wniosek o wszczęcie egzekucji przeciw dłużnikowi, którego adres zamieszkania znajduje się poza rewirem tutejszego organu egzekucyjnego
jest zobowiązany do złożenie wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji oświadczenia o wyborze komornika, lub oświadczenie takie zawrzeć w samym wniosku.
Złożenie ww. wniosku nie jest konieczne, jeżeli miejsce zamieszkania wierzyciela znajduje się w rewirze komornika

Fundusz alimentacyjny

Jeżeli egzekucja alimentów okaże się bezskuteczna, komornik na wniosek wierzyciela lub jego pełnomocnika wyda
zaświadczenie o bezskuteczności świadczeń alimentacyjnych - celem przedłożenia go we właściwym urzędzie

Zaświadczenie może zostać wydane po 2 miesiącach od dnia wszczęcia egzekucji

POBIERZ WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA DO FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO (FAL)

Ważne informacje

Celem usprawnienia kontaktu z wierzycielem wskazane jest uzupełnienie wniosku o nr telefonu wierzyciela lub jego pełnomocnika

Uwaga! mając na względzie interes alimentowanego,
komornik zaleca, aby składając wniosek o wszczęcie egzekucji
wskazać numer rachunku bankowego, na który mają być
przekazywane wyegzekwowane kwoty
.

Nie wskazanie rachunku bankowego skutkować będzie przekazywanie środków przekazem pocztowym na adres wierzyciela -
- co w znacznym stopniu wydłuży okres oczekiwana na wyegzekwowane środki.

Dostęp do informacji

systemy dostępu do informacji

Dostęp do informacji

W realizacji swoich ustawowych zadań kancelaria kieruje zapytania bądź korzysta z takich systemów jak min.:

CEPIK - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców
PUE ZUS - Platforma Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
OGNIVO - platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć rachunków bankowych
CBDKW - platforma do poszukiwania oraz do dokonywania zajęć nieruchomości
EPU - Elektroniczne Postępowanie Upominawcze
EPUAP - platforma elektronicznej wymiany informacji z urzędami