II Licytacja nieruchomości - Stare Boiska 2,03 ha LU1O/00064135/5

Komornik Sądowy

przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim

Kamil Kamiński

Kancelaria Komornicza, Tadeusza Kościuszki 4, Opole Lubelskie, 24-300 Opole Lubelskie

tel. 81 820 00 11 

Sygnatura: Km 452/20

OBWIESZCZENIE O DRUGIEJ LICYTACJI NIERUCHOMOŚCI

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamil Kamiński na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 09-11-2021 o godz. 15:00 w budynku Sądu Rejonowego w Opolu Lubelskim z siedzibą przy Stary Rynek 46, 24-300 Opole Lubelskie, pokój II,  odbędzie się druga licytacja

nieruchomości, której właścicielem jest Piotr Knieja położonej przy  ,Stare Boiska,  24-340 Józefów nad Wisłą, dla której Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim IV Wydział Ksiąg Wieczystych (adres: ul. ul. Stary Rynek 46, OPOLE LUBELSKIE, 24-300 OPOLE LUBELSKIE)  prowadzi księgę wieczystą o numerze LU1O/00064135/5.
Opis nieruchomości:
Nieruchomość gruntowa niezabudowana będąca przedmiotem prawa własności, położona na gruntach wsi Stare Boiska gmina Józefów nad Wisłą, składająca się z wystawionej na licytację części w postaci działki ewidencyjnej nr 834 o pow. 2,03 ha. Działka jest położona w obrębie 3 – Stare Boiska, ark. 1 i 2, urządzona jest dla niej księga wieczysta o numerze LU1O/00064135/5. Działka 834 o pow. 2,03ha w niewielkiej części (0,02 ha) jest użytkowana jako las, w pozostałej części stanowi grunty zadrzewione Lzr-RVI, grunty orne RIVa, RIVb, RV i RVI oraz sady na gruntach klas RIIIb, RIVa, RV I RVI. Współczynnik bonitacji 0,67. Działka w części jest położona w oddziale 836h z drzewostanem o opisie taksacyjnym 9So79l1Ol64l. W pozostałej części na działce znajduje się aronia na powierzchni ok. 900 m2, maliny w 3 rzędach prowadzone na drutach na powierzchni 1400 m2, w pozostałej części działka jest w części nieużytkowana porośnięta chwastami i w części na działce znajduje się sad z drzewami śliw i jabłoni. Sad zaniedbany, z widocznymi licznymi uszkodzeniami drzew. Działka nr 834 o kształcie wydłużonym o szerokości od ok. 12m w części najwęższej, do ok. 20m w części zalesionej i długości ok. 1,5km. Działka nie ma samodzielnego dostępu do drogi publicznej dojazd na krótkim odcinku przez działki sąsiednie. Działka nr 834 położona jest w MPZP w terenie upraw polowych i sadowniczych wyłączonych z zabudowy RP, terenach rolnych do zalesienia ZŁ oraz terenach lasów ZL. Jak wynika z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Uchwała Nr III/19/02 z dnia 2002-12-30 w sprawie: uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Józefów nad Wisłą (Publikacja: Dz. Urz. Woj. lubelskiego z 2003-02-22, poz. 900), działka nr 834 położona jest w MPZP w terenie upraw polowych i sadowniczych wyłączonych z zabudowy RP, terenach rolnych do zalesienia ZŁ oraz terenach lasów ZL. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma obiektów przemysłowych lub uciążliwych usług, które wpływałyby negatywnie na walory użytkowe. Do działki nie są wykonane żadne przyłącza. Działka nie jest zabudowana.

Suma oszacowania wynosi 60 301,00 zł, zaś cena wywołania jest równa 2/3 sumy oszacowania i wynosi 40 200,67 zł. Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, to jest 6 030,10 zł. Rękojmia powinna być złożona w gotówce albo w książeczce oszczędnościowej zaopatrzonej w upoważnienie właściciela książeczki do wypłaty całego wkładu stosownie do prawomocnego postanowienia sądu o utracie rękojmi.  Rękojmię można uiścić także na konto komornika: BNP Paribas Bank Polska S.A. O/Lublin 33 1600 1446 1837 3480 3000 0001.

Zgodnie z przepisem art. 976 § 1 kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć: dłużnik, komornik, ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo oraz osoby obecne na licytacji w charakterze urzędowym, licytant, który nie wykonał warunków poprzedniej licytacji, osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły.

W ciągu dwóch tygodni przed licytacją wolno oglądać wyżej wymienioną nieruchomość w dni powszednie od godz. 10:00 do godz. 14:00. Protokół opisu i oszacowania można przeglądać w sądzie mieszczącym się pod adresem: ul. Stary Rynek 46, Opole Lubelskie, 24-300  Opole Lubelskie.

Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, iż wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję.

Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.

Zgodnie z art. 962 § 1. przystępujący do przetargu jest obowiązany złożyć rękojmię w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania, najpóźniej w dniu poprzedzającym przetarg.


Komornik Sądowy

Kamil Kamiński

 

Dane kontaktowe

 

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Opolu Lubelskim Kamil Kamiński

Kancelaria Komornicza nr II w Opolu Lubelskim

ul. Tadeusza Kościuszki 4
24-300 Opole Lubelskie

NIP: 564-168-56-32
REGON: 365768273
EPU ID: 2422

BNP Paribas Bank Polska S.A.
33 1600 1446 1837 3480 3000 0001

Godziny urzędowania: poniedziałek - piątek: 07:30 - 15:30

Tel.  81 820 00 11
Kom: 731 002 500
email: opole.lubelskie.kaminski @ komornik.pl
www.KomornikOpoleLubelskie.pl

Imię i nazwisko 
Email 
Sygn. sprawy 
Nr sprawy 
Treść wiadomości 
Proszę przepisać. oaojvegd